„TIK na TAK- wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej: 10 Edukacja

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.