KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Kolejowa 4 NIP 694-168-22-88, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi został powołany inspektor danych osobowych Pani Agnieszka Grzędzińska i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon 76 878 33 44.

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu:

a) art. 6 ust. 1 lit. c oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizowaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe,

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi m.in. w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

a)podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b)podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów 5. obowiązujących u

6. Posiada Pani/Pan prawo:

a)dostępu do treści swoich danych,

b)żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

 c)żądania usunięcia danych, gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)prawo do przenoszenia danych, na podstawie 20 Rozporządzenia RODO,

e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie 21 Rozporządzenia RODO,

f) ograniczenia przetwarzania, gdy:

-osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g)prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.